روتور و استاتور

  • تزریق شده
  • تزریق نشده
  • درب باز کن

روتور

روتور

روتور

روتور

روتور

روتور

روتور و استاتور پنکه سقفی

روتور و استاتور درب باز کن